woensdag 14 maart 2018

Rollercoaster

Ik heb het al vaker aangegeven.... mijn leven is af en toe net als een rollercoaster het gaat op en neer met veel ups en downs. Zeker nu we een nieuwe onderneming gestart zijn is het vaak meer hollen dan stilstaan. Maar blijkbaar hoort dat bij mijn leven, het gaat al zo lang als ik weet zo.
Dacht ik mijn werkplek gevonden te hebben moest ik weg (een paar keer), dacht ik ergens thuis te zijn, gingen we verhuizen (een paar keer), dacht ik nooit meer van een kind te kunnen houden, kwam er nog een en daar hield ik weer evenveel van, ook zo met de kleinkinderen. De wereld is prachtig zoals het allemaal geregeld is en ik geniet nu ook van de onverwachte wendingen die het leven met me neemt. Al heb ik soms moeite met de vernieuwingen om me heen ik probeer er toch voor open te staan en het mooie erin te zien en vooral te onderzoeken hoe we er mee verder kunnen.

Dat geldt voor onze onderneming in de zorg Competente Zorg maar zeker ook voor mijn eigen ondersteunings- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en onderwijskunde Competent Gemonitord . Op dit moment ondersteun ik diverse leraren (onderwijskundig leiders) van ROC Leeuwenborgh bij het doen van onderzoek en bij hun master studie. Mooi dat deze docenten verder kijken dan de dagelijkse gang van zaken en ook vakoverstijgend bezig zijn. Verder heb ik een maand een oud-collega vervangen bij EADTU en mocht ik zodoende weer even meedraaien in de internationale wereld van het hoger (open) onderwijs, een zeer interessante en waardevolle omgeving. Er zitten nog een paar mooie projecten in de pijplijn (hoop ik) en daar vertel ik de volgende keer over.

Maar de meeste tijd gaat toch zitten in ons thuiszorgbureau Competente Zorg. Het loopt als een trein, wat wil je als je doelgroep `Kwetsbare Ouderen´is die zo lang mogelijk willen meedoen in de samenleving. Dan kun je in Heerlen-Centrum wel vooruit. Het mooie is dat ons kantoor in de Luciushof gevestigd is waar veel activiteiten plaatsvinden ook net gericht op dezelfde doelgroep en waar je in de brasserie de Twee Gezusters ook nog eens heel gezond en voor weinig geld kunt eten. Win-win situatie dus.maandag 5 maart 2018

WebsiteAls meer wilt weten over onze thuiszorgorganisatie dan kun je vanaf nu onze website bezoeken.
Hier vind je alle informatie en de contactgegevens.
we zijn heel trots op onze organisatie en op de website.
Deze is gemaakt door Helga van ShiftF8 en we zijn er erg blij mee.

www.competentezorg.nlwoensdag 31 januari 2018

Ondersteuning en begeleiding

Hi there,

ik ben in 2011 gepromoveerd en heb alle valkuilen en moeilijkheden daarbij overwonnen maar heb ook genoten van de afgelegde weg en het proces naar de top. Het was een prachtige leerzame route en ik wil die ervaringen en opgedane kennis graag inzetten om #promovendi te ondersteunen en te begeleiden bij hun #proefschrift. Dit geldt overigens ook voor #masterstudenten die met hun #scriptie bezig zijn.
Daarnaast heb ik veel ervaring met het begeleiden van masterstudenten, docenten die onderzoek doen en andere #onderwijskundige ondersteuning.
Weet je wat, bel of mail me en we kijken wat ik voor je kan doen:
competentgemonitord@kpnmail.nl of 0624794421

maandag 15 januari 2018

Competent wat is dat?

Tja nu moet ik toch met de billen bloot (figuurlijk dan he).
Twee bedrijven: Competente Zorg en Competent Gemonitord dan mag je wel eens even uitleggen hoe je daarbij komt.

De aanleiding is mijn proefschrift dat ik op 11 november 2011 verdedigde bij de Open Universiteit en dat de titel "Competent Gemonitord" had. In dit proefschrift ging het onder andere over competentegericht onderwijs binnen het MBO en over competenties van leraren en lerarenteams binnen het MBO in Nederland.


Wat zijn die competenties nu en wanneer ben je competent?
In mijn proefschrift beschrijf ik dat de term competentie  tot de categorie fuzzy begrippen behoort (Van der Klink & Boon, 2003). Kenmerkend voor deze begrippen is dat het lastig is deze te definiëren en dat er derhalve verschillende opvattingen bestaan over wat onder competentie wordt verstaan. De ‘one and only’ definitie van competentie bestaat dan ook niet en zal  waarschijnlijk nooit gevonden worden.
Echter er zijn wel degelijk overeenkomsten aan te wijzen, aldus Van Merriënboer, Van der
Klink & Hendriks (2002). De volgende drie kenmerken worden als centraal in het begrip competentie
beschouwd, ongeacht de setting en het doel (leren en opleiden, werving en selectie, performance assessment) waarin dit begrip wordt gehanteerd:
1. specificiteit - competenties kunnen min of meer specifiek voor een bepaalde professie of een bepaald kennisdomein zijn. Sommige zijn tamelijk generiek, zoals leercompetenties, terwijl voor andere competenties geldt dat ze veel meer gebonden zijn aan specifieke beroepscontexten.
2. integrativiteit - een competentie is een samenhangend geheel van elementen noodzakelijk voor probleemoplossend handelen. Competenties verenigen kennis, vaardigheden en attitudes in een overkoepelend concept.
3. duurzaamheid - competenties zijn duurzaam, in die zin dat zij niet volledig gedetermineerd worden door technische mogelijkheden of de stand van zaken in een domein of professie op een bepaald moment. Competenties kennen, in de tijd gezien, een zekere stabiliteit, hoewel de inhoud
ervan (zoals de kennis en de vaardigheden) in de tijd kan variëren.
(Goes-Daniels, 2011)

Competent ben je als je in staat bent een bepaalde taak of je beroep uit te oefenen op een adequate wijze. Ook hier zijn weer verschillen (vaak tussen landen) waar te nemen. Competency (US) heeft als doel superieure ‘performers’ te vinden en focust op personen en hun persoonlijke kenmerken, competence (UK) is gericht op het vinden van minimale standaarden en focust op de rol of functie
die een persoon vervult en de taken die hij uitvoert. Kompetenz, zoals in Duitsland gehanteerd, is veel meer een multidimensionaal begrip en omvat zowel praktische als meer theoretische kennis, alsmede persoonlijke en sociale kwaliteiten die nodig zijn om in een range van taken/functies te kunnen functioneren. Daarmee ligt de Duitse omschrijving weer dichter tegen de Franse benadering aan waarin het holistische karakter van het competentiebegrip wordt benadrukt (zie Brockmann, Clarke, Méhaut, & Winch (2008).

Al met al niet heel eenduidig en duidelijk maar waar wij voor staan is een onderneming met Competente mensen die Competente Zorg leveren dus: bekwame mensen die die (thuis)zorg leveren die op dat moment nodig is!!

Natuurlijk geldt dat ook voor Competent Gemonitord ook hier moet degene die de ondersteuning, het onderzoek of het advies levert bekwaam zijn en leveren wat de klant nodig heeft.

Brockmann, M., Clarke, L., Méhaut, Ph., & Winch, Ch. (2008). Competence-Based Vocational Education and Training (VET): the Cases of England and France in a European Perspective. Vocations and Learning, 1, 227–244.

Goes-Daniëls, M. (2011). Competent gemonitord: Van constructie van een CGO-monitor tot co-creatie binnen het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland. Heerlen: Open Universiteit/Arcus College.  

Van der Klink, M.R., & Boon, J. (2003). Competencies: The triumph of a fuzzy concept. International Journal of Human Resources, Development and Management, 3(2), 125-137.

Van Merriënboer, J., Van der Klink, M., & Hendriks, M. (2002). Competenties: van complicaties tot compromis. Over schuifjes en begrenzers.Den Haag: Onderwijsraad.

donderdag 16 november 2017

Een nieuw begin... een nieuw leven?

Een rare aanhef vind ik zelf maar dat was wat me inviel en zo schrijf ik het dan ook maar op.
Op dit moment zijn een hoop mensen om me heen bezig met het afsluiten van het oude en het starten van een nieuw begin. Scheidingen, verhuizingen, nieuwe ondernemingen, nieuwe liefdes, de geboorte van een nieuw leven, maar ook afscheid nemen van dierbaren dat alles speelt zich in mijn directe nabijheid af.
Soms stemt het me verdrietig, soms weemoedig maar vaak ook blij voor de ander, dat er toch weer een lichtpuntje is en een nieuw leven zich aandient.

Voor onszelf geldt dit ook weer eens. Mijn man en ik zijn sinds 1 november de trotse eigenaren van een (kleinschalig) thuiszorgbureau "Competente Zorg" en we richten ons op de kwetsbare oudere mens die 24 uur per dag in zijn huis zit en soms nauwelijks meer daglicht ziet. Hij of zij krijgt wel thuiszorg maar dat houdt vaak in dat er 's ochtends iemand even de kousen komt aandoen en als je geluk hebt 's avonds iemand even komt kijken voor het naar bed gaan. de rest van de 24 uren is deze persoon dan helemaal alleen. Nu al een schrikbeeld voor velen van onze leeftijd (60-65 jaar).

Je ziet dan ook vaak dat mensen in onze leeftijdscategorie gaan zoeken naar alternatieve woonvormen om aan het schrikbeeld zoals bovenstaand beschreven te ontkomen. In de Limburger van afgelopen zaterdag 11 november stonden enkele voorbeelden van zo'n initiatieven en in onze omgeving wordt hier ook vaker over gemijmerd en gedroomd. Feit is dat men dan toch allerlei zaken goed moet regelen en ook weten te scheiden anders zijn dit soort woongemeenschappen ten dode opgeschreven.
Zelf hebben wij (van Competente Zorg) hier natuurlijk ook over nagedacht en we hebben zelfs ooit de euvele moed gehad om een project in te dienen bij IBA waarin wij onze droom uitgewerkt hadden dat in een groene omgeving ouderen en jongeren samen in een soort leefgemeenschap wonen, leren en werken.
Het plan heette 5xI: Leven met initiatief, invloed, inhoud, individualiteit en inspiratie (zie plan iba)
Dit plan leeft nog altijd, onze thuiszorgorganisatie moet een lerende community worden en zijn. Wij willen hier graag in samenwerking met anderen verdere invulling aan geven.
We houden jullie op de hoogte en indien je contact wil over onze thuiszorg, de lerende community of anderszins mail gerust:
competentezorg@kpnmail.nl

vrijdag 29 september 2017

Vergunningen rond, nu nog starten...

Na een heerlijke vakantie (ja hoor weer op ons plekje aan de Mont Ventoux) ben ik weer fris begonnen aan een nieuw (werk-school)jaar.

En... het wordt nu toch echt realiteit. De vergunningen zijn rond en we staan in de startblokken om te starten met onze nieuwe organisatie Competente Zorg. De laatste puntjes moeten nog op de i en dan per 1 november gaan we van start. Een uitdagende klus om op korte termijn een organisatie in de zorg neer te zetten die voldoet aan alle eisen van zeer uiteenlopende partijen. Denk daarbij aan gemeentes, ziektekostenverzekeringen, overheid, artsen, en zeker last but not least: de cliënt!!

Daarbij loopt mijn eigen bedrijf ook steeds beter, adviezen en ondersteuning in het onderwijs via Competent Gemonitord,

In beide organisaties wordt de Collectieve Leercyclus (Castelijns, Koster & Vermeulen, 2009; Goes-Daniels, 2011) als uitgangspunt genomen wordt enerzijds voor de ontwikkeling van het team maar anderzijds ook als uitgebreide PDCA cyclus voor het kwaliteitsmanagement. Ik heb hier al vaker over geschreven en natuurlijk is dit ook mijn stokpaardje aangezien mijn proefschrift Competent Gemonitord de teamontwikkeling dmv collectief leren als onderwerp heeft. Maar ik blijf het ook een goed instrument vinden om te kijken waar je met je organisatie staat en om te evalueren of je je ambities/doelen bereikt hebt en het hele proces te overzien.

Buiten alle werkbeslommeringen genieten we van drie prachtige kleindochters waar we af en toe op mogen passen. Wat een rijkdom is dat.
Verder mag ik nog genieten van allerlei culturele zaken aangezien ik in Heerlen woon waar elk weekend wel wat te doen is. Men noemt dit met een zeer modern woord Urban en wat dat is laat ik in het midden maar dat er veel te doen is staat buiten kijf. Dit weekend bijvoorbeeld Oktoberfeest. Daar heb ik zelf weinig mee, ik vind dat niet zo in onze cultuur passen. Geef mij maar Carnaval. Maar allez, ieder zijn meug.

Soms blijft er dan weinig tijd over voor mijn grote hobby. Zingen in een koor (het WFKoor). Ik ben hier voorzitter van en vind dat een grote eer. Helaas loopt al enige jaren het ledenaantal terug en hebben we even geen dirigent gehad. Maar nu met een nieuwe dirigent hopen we een frisse start te maken met als ultiem resultaat misschien nieuwe leden. Wie zal het zeggen. Dus als je in Parkstad woont en je zingt graag, kom eens luisteren en doe mee. Je kunt me altijd een berichtje sturen.


Dit was even in vogelvlucht waar ik me mee bezig hou. Ik ben benieuwd of ik jullie inspireer dus laat gerust eens een reactie achter.

vrijdag 28 juli 2017

Nieuwe carrière?Afbeeldingsresultaat voor roer omWat is het toch dat zoveel mensen op zoek zijn naar iets anders dan wat ze iedere dag doen? Is het de sleur, de ratrace, of gewoon de tijdgeest? Het is niet meer genoeg om vast werk te hebben en goed te verdienen, nee net deze mensen hoor je vaak verzuchten dat ze graag iets nieuws willen ,iets heel anders. Wat is het dan?
Ik denk dat het te maken heeft met in de eerste plaats zingeving. Is dit wat ik nog de rest van mijn leven wil? of ga ik op zoek naar de zaken die er voor mij echt toe doen?
Maar ik ben er nog meer van overtuigd dat het allemaal samenhangt met eigenaarschap. Als je eigenaarschap voelt over hetgeen je doet dan voel je je zelfverzekerder en dat motiveert ook meer om door te gaan.
Afbeeldingsresultaat voor eigenaarschap sdt
Zo is het ook met werken en leren, als je zelf niet mag bepalen hoe je je werk indeelt (en dat geldt vaak van hoog tot laag) of hoe je je leerproces vormgeeft dan ebt de motivatie al snel weg en ligt uitval of burn-out al snel op de loer.  In de Self Determination Theory van Deci & Ryan (2000) wordt gepleit voor het zelf invloed kunnen uitoefenen van iedere lerende op zijn leeractiviteiten, zodat de keuze om een leeractiviteit uit te voeren in vrijheid en zonder druk van buitenaf gemaakt kan worden.
Dit geldt m.i. ook voor activiteiten op je werk. Vandaar dat veel jonge mensen als (semi)-zelfstandigen aan het werk gaan. zij bepalen zelf de tijd en plaats waar en waarin ze werken en hebben zo meer controle over hun activiteiten. Het is alleen jammer dat de onzekerheid die daarbij hoort in de vorm van geen vast inkomen dan toch weer stress veroorzaakt.
Mij lijkt het een prima idee om iedereen een basisinkomen te geven zodat je dan kunt onderzoeken wat je echt wilt en wanneer je dat gevonden hebt dan ben je m.i. ook in staat te excelleren en er een mooi uitkomen uit te halen. Dat maakt mensen pas echt gelukkig en gemotiveerd.

Zelf ben ik ook nog altijd op zoek. Na mijn promotie als onderwijskundige dacht ik het gevonden te hebben. Ik deed wat ik leuk vond en waar ik goed in was, docenten ondersteunen bij hun professionalisering, maar helaas een reorganisatie gooide roet in het eten en ik moest mijn weg zelf zien te vinden. Na veel sollicitaties en evenzoveel afwijzingen en de oprichting van mijn eigen bedrijf, Competent Gemonitord, moet ik zeggen dat mijn leven wel veel uitdagender en interessanter is dan als ik in mijn oude werk was gebleven. Niet gemakkelijker, zeker niet maar wel rijker. Ik bepaal nu zelf wat ik aanpak en er ligt genoeg om nog te ontdekken op onderwijsgebied maar ook op andere gebieden.

Samen met mijn man starten we een nieuwe thuiszorgorganisatie Competente Zorg en als afwisseling sta ik af en toe in een kinderkleding winkel (Zoeff). Veel afwisseling en veel plezier.

En de onzekerheid, die neem ik dan maar op de koop toe.

Afbeeldingsresultaat voor onzekerheid


Rollercoaster

Ik heb het al vaker aangegeven.... mijn leven is af en toe net als een rollercoaster het gaat op en neer met veel ups en downs. Zeker nu we ...